Tarmeko Grupi privaatsuspoliitika

1. Privaatsuspoliitika eesmärk
1.1 Käesoleva privaatsuspoliitika tingimuste eesmärk on tagada klientide isikuandmete privaatsus kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.
1.2 Tarmeko Grupp lähtub kliendi isikuandmete töötlemisel seaduslikkuse, õigsuse, õigluse, minimaalsuse, usaldusväärsuse, läbipaistvuse, eesmärgikohasuse, kasutuse piiramise, andmete kvaliteedi, turvalisuse ja individuaalse osaluse põhimõtetest. 
1.3 Tarmeko Grupp kinnitab, et teeb endast oleneva, et isikuandmete turvalisus ja konfidentsiaalsus oleks tagatud ning võtab tarvitusele kõik meetmed nende andmete nõuetekohaseks säilitamiseks.
1.4 Privaatsuspoliitika tingimused kehtivad Tarmeko Gruppi kuuluva konkreetse ettevõtte ja kliendi vahelise suhte kohta. Samuti Tarmeko Grupi kodulehe (www.tarmeko.ee) ja teiste Tarmeko Grupi poolt hallatavate veebilehtede kohta.
1.5 Tarmeko Grupi ja klientide vahelised andmete töötlust puudutavad õigussuhted on reguleeritud Tarmeko Grupi privaatsuspoliitika, Eesti seaduste ja teiste Eestile kohustuslike õigusaktidega. Klient nõustub privaatsuspoliitika all sätestatud tingimustega esitades oma tellimuse e-poe kaudu, tehes päringu Tarmeko kodulehel või kontakteerudes muul viisil Tarmeko Grupi esindajatega.

2. Mõisted ja selgitused
2.1 Andmesubjektiks on füüsiline isik (klient), kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Tarmeko Grupi poolt osutatavaid teenuseid või on mingil muul viisil teenustega seotud.
2.2 Isikuandmed on füüsilisest isikust kliendiga otseselt või kaudselt seotud info ja igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab tuvastada, eelkõige selle identifitseerimistunnuse alusel.
2.3 Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum (sh kogumine, salvestamine, säilitamine, dokumenteerimine, muutmine, kustutamine, korrastamine, struktureerimine, ligipääsu andmine, päringute tegemine, edastamine jne).
2.4 Vastuvõtja on füüsiline või juriidiline isik, kellele isikuandmeid avaldatakse.
2.5 Vastutav töötleja on isik või ettevõte, kes rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid, millega tagatakse, et vaikimisi töödeldakse ainult selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud töötlemise konkreetse eesmärgi saavutamiseks.
2.6 Volitatud töötleja on isik või ettevõte, kes töötleb andmeid volitatud töötlejat ja vastutavat töötlejat omavahel siduva lepingu või liidu või liikmesriigi õiguse kohase siduva õigusakti alusel, mis on volitatud töötleja suhtes siduv ning milles sätestatakse töötlemise sisu ja kestus, töötlemise laad ja eesmärk, isikuandmete liik ja andmesubjektide kategooriad, vastutava töötleja kohustused ja õigused.
2.7 Andmekaitse üldmäärus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).
2.8 Läbipaistvuse põhimõte tähendab sellist eeldust, et isikuandmete töötlemisega seotud teave ja sõnumid on lihtsalt kättesaadavad, arusaadavad ning selgelt ja lihtsalt sõnastatud. Kõnealune põhimõte puudutab eelkõige andmesubjektide teavitamist vastutava töötleja identiteedist ning töötlemise eesmärgist ja täiendavast teabest, et tagada asjaomaste füüsiliste isikute suhtes õiglane ja läbipaistev töötlemine ning nende
õigus saada neid puudutavate isikuandmete töötlemise kohta kinnitust ja sõnumeid.
2.9 Veebilehe küpsised on sessiooniidentifikaator, mis kujutab endast väikest tekstikujulist andmeblokki. Seejuures saadab veebiserver küpsise veebilehe kasutaja veebilehitsejale ja see salvestatakse arvutisse.


3. Vastutav töötleja
3.1 Vastutav töötleja on Tarmeko Gruppi kuuluv juriidiline isik, kus eraklient (füüsiline isik) taotleb või on taotlenud erinevaid teenuseid.
3.2 Tarmeko Gruppi kuuluvad järgmised vastutavad andmetöötlejad:
3.2.1 Tarmeko KV OÜ;
3.2.2 Tarmeko LPD OÜ;
3.2.3 Tarmeko Pehmemööbel OÜ;
3.2.4 Tarmeko Spoon OÜ.

4. Volitatud andmetöötleja
4.1 Volitatud andmetöötleja on Voog.
4.2 Voo serverid asuvad Zone Media andmekeskuses Amsterdamis.
4.3 Samas hoitakse ka Voo klientide ja nende klientide andmeid.
4.4 Lisaks hoitakse Voo andmeid (veebilehe serveeritavad pildid ja failid ning Voo varukoopiad) Amazon'i Iirimaal asuvates teenustes.

5. Isikuandmete töötlemise eesmärgid
5.1 Tarmeko Grupp kogub andmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik sõlmitud lepingute täitmiseks ning klientide parimaks teenindamiseks.
5.2 Müügitehingu või teenuse osutamine (sh tellimused).
5.3 Kliendiga kontakteerumine.
5.4 Kliendisuhte haldamine.
5.5 Kauba kättetoimetamine.
5.6 Teeninduse parandamine.
5.7 Kliendi selgesõnalise nõusoleku olemasolul pakkumiste edastamine.
5.8 Kodulehe arendamine.
5.9 Tagasiside analüüsimine.
5.10 Statistika tegemine.

6. Isikuandmed
6.1 Üldandmed.
6.1.1 Ees- ja perekonnanimi.
6.1.2 Telefoninumber.
6.1.3 E-maili aadress.
6.1.4 Postiaadress (vastavalt vajadusele).
6.2 Demograafilised andmed.
6.2.1 Sünniaeg.
6.2.2 Isikukood.
6.2.3 Sugu.
6.3 Finantsandmed.
6.3.1 Pangakonto.
6.3.2 Krediitkaardi andmed.
6.3.3 Krediidihinnang.
6.4 Tagasiside.
6.4.1 Andmesubjektide poolt esitatud taotlused ja tagasiside.
6.5 Jälgimisandmed.
6.5.1 IP-aadress (asukoha tuvastamiseks GeoIP baasist maksimaalselt linna täpsusega).
6.5.2 Unikaalne kasutajateave (sisselogimise ID ja parool ning turbeküsimused).
6.5.3 Veebilehitseja.
6.5.4 Ekraani resolutsioon.
6.5.5 Keelesätted.
6.5.6 Külastatud alaleht.
6.5.7 Eelmise lehe viide (referer - kust külastaja lehele jõudis).
6.5.8 Lehekülje nimi.
6.6 Andmed töösuhte korral.
6.6.1 Varasema töökogemuse ja hariduse andmed.
6.6.2 Huvid ametialases kontekstis.
6.6.3 Andmed, mis on andmesubjekti poolt avalikustatud ja vabatahtlikult kolmandate isikutele (sotsiaalvõrkudele) kättesaadavaks tehtud.
6.7 Terviseandmed.
6.7.1 Töövõimetuslehel viibiv töötaja terviseseisund.
6.7.2 Tarmeko grupi territooriumil toimunud õnnetusjuhtumi korral andmesubjekti terviseseisund.
6.7.3 Andmesubjekti terviseandmed olukorras, kus andmesubjekt on terviseprobleemide põhjuse seostanud Tarmeko Grupi toodetega.
6.8 Tarmeko Grupp ei töötle isikuandmete eriliike (nt rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused jms).

7. Veebilehe küpsised
7.1 Tarmeko Grupp kasutab kodulehe andmete kogumiseks küpsiseid, mis võimaldavad kaardistada ja talletada erinevaid toiminguid ja eelistusi, mis on seotud kodulehe külastaja või isiku käitumisega kodulehel. Ennekõike kasutatakse küpsiseid statistiliste andmete kogumiseks veebilehe külastamise eelistuse alusel. Küpsiseid on võimalik keelata ja kustutada, muutes veebilehitseja privaatsusseaded vastavaks.
7.2 Sessiooniküpsis (edicy_session) on krüpteeritud sessiooni küpsis, mis veebilehe külastamise korral sisaldab kliendi andmeid vaid juhul, kui lehe külastaja on parooliga kaitstud lehele sisse logitud. Küpsis aegub 14 päevaga.
7.3 Viimati külastatud lehekülje keele kood (site_lang) on küpsis viimati nähtud keele meeles pidamiseks, et uue külastuse ajal satuks samale keelele lehel. Küpsis aegub 2 aastaga.
7.4 Voo statistikateenus.
7.4.1 Unikaalse külastaja küpsis (ewsa), mis aegub 2 aastaga.
7.4.2 Külastuse küpsis (ewsb), mis aegub 30 minutiga.
7.5 Lisaks Voo statistikateenusele kasutatakse ka teenuseid, millelt saadud teave võimaldab meil näha veebilehe kasutamise üldist mudelit ning aitab salvestada kõik lehe kasutamisega seotud raskused.
7.6 Google Analytics. Google tavadest saab informatsiooni www.google.com/policies/privacy/partners/. Nendest loobumiseks on võimalik laadida alla Google Analytics brauseri loobumise lisandmoodul, mis on kättesaadav veebilehel https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
7.7
Mouseflow. Mouseflow kogub teavet, mis on seotud hiireklõpsuga, hiire liigutustega, sirvimiskäitumise, kuid see ei kogu isikuandmeid ega jälgi kasutajate sirvimisharjumusi muudel veebisaitidel. Mouseflow praktikaga on võimalik tutuvuda veebisaitil http://mouseflow.com/privacy. Mouseflow teabe kogumisest on võimalik loobuda. Täpsemat infot selle kohta leiab veebilehelt https://mouseflow.com/opt-out/.

8. Andmetöötluse õiguslik alus.
8.1 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679.
8.2 Isikuandmete kaitse seadus.

9. Andmesubjekti õigused
9.1 Õigus nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele, mida Tarmeko Grupp valdab.
9.2 Õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist.
9.3 Õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist.
9.4 Õigus nõuda oma isikuandmete parandamist.
9.5 Õigus nõuda oma isikuandmete piiramist.
9.6 Õigus nõuda oma isikuandmete ülekandmist.
9.7 Õigus loobuda isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekust.
9.8 Õigus esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele.
9.9 Õigus saada vastus päringutele ja taotlustele mõistliku aja jooksul, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse või päringu saamisest.
9.10 Õigus nõuda informatsiooni eelnevalt nimetatud õiguste teostamiseks.
9.11 Õigus esitada kaebusi Isikuandmete Töötlemise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (info@aki.ee ).

10. Turvalisus
10.1 Tarmeko Grupp rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised jm meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
10.2 Tarmeko Grupp kinnitab, et ei edasta klientide isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma kliendi eelneva nõusolekuta, v.a kui andmete esitamise kohustus tuleneb kliendile müügitehingu täitmise vajadusest (nt aadressi kullerile esitamine) või õigusaktides sätestatust.
10.3 Tarmeko Grupp ja Voog kasutavad isikuandmete hoiustamisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid. Mõlemad ettevõtted talletavad isikuandmeid oma vastutusalasse kuuluvuse alusel.

11. Isikuandmete töötlemisega seonduvad kontaktandmed
11.1 Privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste korral palume kontakteeruda Tarmeko Grupi klienditeenindusega või ühendust võtta Tarmeko Grupi vastava ettevõtte esindajaga, kui tekib kahtlus, et andmesubjekti õigusi on rikutud. Kontaktid on järgmised:

11.1.1 Tarmeko KV OÜ - tarmeko@tarmeko.ee;

11.1.2 Tarmeko LPD OÜ - sales@tarmeko.ee;

11.1.3 Tarmeko Pehmemööbel OÜ - pm@tarmeko.ee ;

11.1.4 Tarmeko Spoon OÜ - veneer@tarmeko.ee.

11.2 Isikuandmete töötlemisega teemaga seoses soovitame tutvuda ka Andmekaitse Inspektsiooni kodulehega (www.aki.ee).